ecocheck

מנהלים מפעלים בשקט נפשי

ניטור וטיפול בגיהות תעסוקתית

מנהלים מפעלים בשקט נפשי

ניטור וטיפול בגיהות תעסוקתית

דואגים לעובדים שלכם

סקר מקדים לניטור תעסוקתי

כל מפעל נדרש לבצע תכנית בטיחות על פי תקנות הבטיחות בעבודה תשע"א-2011. סקר הניטור המקדים הינו חלק אחד מתוך כלל הבדיקות הנדרשות לעמידה בתקן.

הסקר הכרחי בכדי להבטיח את בריאות העובדים במפעלים וסביבות עבודה נוספות. כמו כן, הסקר מעניק בטחון למעסיק כי הוא עומד בדרישות החוק. הסקר יכול להתבצע אך ורק ע"י בודק סביבתי מוסמך.

הבדיקה והטיפול שלנו מאפשרת ניטור סביבתי הדוק וטיפול ממוקד במפגעים אשר אותרו. הסקר המקדים מתבצע בצורה שיטתית (WALKTHROUGH) במקום העבודה על מנת ללמוד ולהכיר תהליכים טכנולוגיים ותהליכי עבודה, להכיר את סביבת העבודה ולזהות חשיפה בגורמים מזיקים המהווים סיכון לבריאות העובדים.

סיור

הבודק המוסמך מסייר
 

חיפוש

מחפש חשיפה של גורמים מזיקים
 

ליווי

לבודק מתלווה נציג המפעל. הם מבצעים תצפיות

איסוף

הבודק אוסף מידע כמותי ואיכותי בעמדות ובחללי עבודה

מדידות חשיפה למפלסי רעש

זיהום רעש הינו מקור משמעותי וממשי ללחץ ופגיעה תמידית בשמיעה, עובדה זו מהווה סכנה על בריאות העובדים בסביבות עבודה עם זיהום רעש. 

על פי החוק, מעסיקים נדרשים לבצע בדיקות רעש במקום העבודה, להפחית את מפלס הרעש באמצעות אמצעים הנדסיים, להפחית את משך השהייה של עובדים בסביבת רעש מזיק ולוודא כי רמות החשיפה נמוכות מהערכים המותרים בחוק. 

על פי החוק, מיפוי והערכת חשיפה תעסוקתית לרעש מזיק יכולה להתבצע אך ורק על ידי בודק מוסמך, אשר הוכשר ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד התמ"ת. בנוסף, הבודק חייב להיות מועסק במבעבדה מוסמכת על פי תקן ISO17025 לביצוע בדיקות רעש במקומות.

במהלך הבדיקה אנו ממפים את מרחב העבודה, מסמנים אזורי עבודה עם זיהום רעש ועורכים בדיקות אישיות של עובדים באמצעות ציוד דוזימטריה מתקדם.  אנו מנפיקים דוח הנחיות והמלצות של אמצעים טכניים והנדסיים המתאימים להפחתת רמת הרעש ולאמצעי הגנה נוספים על העובדים.

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

בדיקות מסוג זה אשר נקראות בשפה המקצועית 'גהות תעסוקתית' עוסקות בזיהוי וניתוח של גורמי סיכון המקורם בסביבה העבודה. גורמים אלו יכולים להוות פגיעה בריאותית לעובדים ולפגוע משמעותית ב-Well being שלהם בתוך ומחוץ לזמן העבודה. 

הגהות התעסוקתית מתמקדת בניטור (monitoring) המודד רמות חשיפה של עובדים לגורמים כימיים, פיסיקליים וביולוגיים. הבדיקות שלנו מאפשרת לקבל נתונים ולהמליץ על אמצעי בקרה ומניעה של נזקים בריאותיים לעובדים.

ייעוץ גהותי

גם כשהחומרים או התהליכים בהם אתם עובדים אינם נדרשים ומפוקחים על ידי משרד העבודה (תקנות הבטיחות), עדיין זו אחריות המעביד לדאוג לבריאות העובד במקום העבודה. 

לכן, אנו ממליצים לקבל ייעוץ מקצועי לפני הכנסה של חומרים חדשים לייצור, לפני הפעלה של תהליכים חדשים במפעל, תכנון של מערכות איוורור וכדומה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

בריאות העובדים חשובה לכם?

לבדיקת איכות הסביבה המשרדית: