ecocheck

בדיקת מנדפים עם דוח מסודר, תיאור הבדיקות, התוצאות והמסקנות

מטרת בדיקת מנדפים היא לוודא כי ביצועיו מתאימים לתקן הישראלי ושהוא מספק הגנה קבילה לעובדים. בודק מנדפים של חברת אקו צ'ק מוסמך לבדיקה ולחברה ציוד מתאים.

בדיקת מנדפים

בדיקת מנדפים עם חברת אקו צ'ק

למעבדות אקו צ'ק בודקים מוסמכים אשר סיימו בהצלחה קורס לבדיקת מנדפים מטעם המוסד לבטיחות וגהות וכן את כל הציוד מתאים על מנת לבצע את הבדיקות ולאשר תקינות של המנדפים אצלכם.

הבדיקה מבוצעת בעזרת מד מהירות (אנמומטר) ותבוצע בשני מצבים: כאשר חלון המנדף פתוח ובפתיחה מקסימלית של החלון.

תוצאות הבדיקות מושוות למקובל ע"פ תקן ישראלי 1839 והמלצות ניתנות בהתאם.

בסיום הבדיקה, כל מנדף אשר קיבל אישור תקינות יסומן במדבקה חזותית המתעדת את תקינותו.

בדיקה והתאמה של אמצעי יניקה מקומיים

למעבדת אקוצ'ק ציוד וידע רב בייעוץ והתאמה של מערכות יניקה מגוונות לצרכים שונים כגון חופות יניקה, חריצי יניקה, יניקת אמבטים כימיים, ניקוי בריסוס חול וחציבה.

הידע הרב שנצטבר במעבדה משרת את לקוחותיה בייעול מערכות היניקה הקיימות ותכנון מערכות עתידיות. כל זאת על מנת להרחיק ולסלק גורמי סיכון ופסולת מאזור עבודתם של עובדים ובכך לשמור על בריאותם.

מהו מנדף כימי ומהן דרישות בדיקת מנדפים?

מנדף כימי הינו תא עבודה המתוכנן להגן על המשתמש מחשיפה לחומרים כימיים מסוכנים. מטרת בדיקת מנדפים היא לוודא כי ביצועיו מתאימים לתקן הישראלי ושהוא מספק הגנה קבילה לעובדים. המנדפים הכימיים נבדקים על פי הנחיות התקן הישראלי 1839.

יש לבצע את הבדיקה בתדירות שנתית ומומלץ לבצע בדיקות אחת לחצי שנה.

הבדיקה כוללת הפקת דו"ח מסודר המכיל את תיאור הבדיקות שבוצעו, התוצאות שנמדדו, מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.

בדיקת מנדפים – מהן דרישות החוק?

1. בהתאם לתקנה 4 (10) שבתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א – 2001, בה נאמר:

"יתקין ויקיים מנדפים ביולוגיים וכימיים טובים ויעילים המתאימים לעבודה עם הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש המעבדה, וידאג לבדיקת המנדפים אחת לשנה לפחות, בידי טכנאי המתמחה בבדיקת מנדפים;"

2. בנוסף לכך קיימת התייחסות לבדיקות תקופתיות, ולבודק מנדפים ביחס למנדף שבמעבדה, בתקן הישראלי, ת"י 1839 – בטיחות במעבדות – מנדפים. תקן זה למעט השינויים והתוספות המציינים בו זהה לתקן האוסטרלי AS 2243.8-1992.

תקן 1839 פרק 2 – סוגים ורכיבים, פרק 3 זרימת אויר פליטת עשן ופיזורו, פרק 5 תחזוקה ובדיקה, קובע מהם הדרישות לבדיקת מנדפים, והדרישות הינן:

א. כיווני זרימה של האוויר במנדף ומחוצה לו.

ב. מהירות אוויר וספיקת אוויר של המנדף

ג. עוצמת אור על שולחן עבודה בתוך המנדף.

ד. עוצמת הרעש של המנדף.

(לצורך בדיקת עוצמת הרעש של המנדף נדרשת מעבדה מאושרת ע"י מנהל הבטיחות והבריאות ושימוש בציוד מדידת רעש תקין ומכויל)

נכתב על ידי –

Picture of ערן בן קנז, מנכ"ל
ערן בן קנז, מנכ"ל

מייסד החברה. מומחה לבדיקות סביבת העבודה.
בעל תואר שני בבריאות הציבור Master Public Health- MPH עם התמחות בבריאות סביבתית.
ניסיון של מעל 15 שנה באיתור וזיהוי גורמי זיהום סביבתיים והערכת השפעתם על השוהים בסביבה.

ערן בן קנז פרטים נוספים

בריאות העובדים חשובה לכם?

לבדיקת איכות הסביבה המשרדית: